Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

miniaturaW minioną niedzielę czyli 30 maja w parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi obchodziliśmy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Z tej okazji uroczystą mszę świętą o godz. 10.00 celebrował proboszcz parafii - ks. kan. Jarosław Wolski, a koncelebrowali - ksiądz ppłk rez. Szczepan Madoń i ksiądz ppor. Artur Suska – Kapelan Straży Granicznej w Raciborzu. Organizatorem tego wydarzenia był ppłk Andrzej Kłuś – Komendant WKU w Będzinie.

Wśród zgromadzonych byli: płk Marek Majoch – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej - płk Tomasz Białas, inspektor Mariusz Krzystyniak – pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Starszy Brygadier Mirosław Synowiec – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ppłk Paweł Golanka – Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którego reprezentował płk Jacek Jacków.

W pierwszych ławkach przed ołtarzem zasiedli też przedstawiciele władz lokalnych : poseł Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemar Andzel, burmistrz miasta Czeladź – Zbigniew Szaleniec, prezydent miasta Sosnowiec – Arkadiusz Chęciński, przedstawiciele Samorządu Powiatowego : Jan Powałka - przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Waluszczyk – wicestarosta będziński, , oraz zastępca Burmistrza miasta Czeladź - pani Beata Zawiła i pani Sekretarz miasta Czeladź – Dorota Bąk. W uroczystości wzięła również udział pani Ewa Kraus – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanitas.

Zgromadzonych powitał i homilię wygłosił proboszcz ks. Jarosław Wolski. W słowach swych podkreślił wielkość Boga w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec jest Tym, który miłuje, Syn jest Tym, który jest umiłowany, a Duch Święty jest ucieleśnieniem miłości między Nimi. Wszechmoc jest przypisana Ojcu, Mądrość Synowi, a Miłość Duchowi Świętemu. (...) Zgłębiając tę tajemnicę, należy pamiętać, że wymienione przymioty są wspólne wszystkim Osobom Trójcy Świętej. W Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa powierzamy Bogu w Trójcy Jedynemu tych, którym tak wiele zawdzięczamy – weteranów, którzy powrócili z misji poza granicami Polski, często z kontuzjami i ranami. Polecamy też tych, którzy poprzedzili nas do wieczności, oddali swoje życie, wypełniając misję. Powierzamy również Bogu rodziny weteranów, które z drżeniem serca oczekiwały ich powrotu.

(...) Od zarania państwowości polskiej hasło „Bóg, honor, ojczyzna” przyświecało tym, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie ojczyzny, a także szli daleko poza granice kraju, by działać w obronie wolności i pokoju. Nie bez znaczenia jest fakt, że Dzień Weterana przypada na koniec miesiąca maja, który poświęcony jest Maryi. Z jej imieniem na ustach rycerstwo polskie szło do boju, śpiewając „Bogurodzicę”. Maryję nazywano Hetmanką wojsk polskich. Ona jako Patronka obejmuje opieką wszystkich, którzy wypełniają swoją misję w różnych zakątkach świata. Drugie słowo „honor” ma swojego ziemskiego patrona w osobie rotmistrza Witolda Pileckiego, który w obronie honoru żołnierskiego nie wahał udać się na ochotnika do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, by poznać prawdę. Ten wielki człowiek nie tylko dał świadectwo prawdzie, ale organizował tam też ruch oporu. Natomiast hasło „ojczyzna” przywodzi na myśl Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który dał świadectwo umiłowania ojczyzny w najtrudniejszych czasach. Był kapelanem powstańczego szpitala podczas wojny, pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej w Kampinosie. W to nowe święto – Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa wpisane zostały dzieje misji trwających od kilkudziesięciu lat, których może nawet nie doceniamy. Niech zatem Maryja, a także ci ziemscy patroni zawsze będą szczególnie bliscy tym, którzy służą ojczyźnie (...)

Po zakończeniu mszy świętej zgromadzeni obejrzeli w nawie bocznej świątyni wystawę zdjęć z misji pokojowych pełnionych przez polskich żołnierzy poza granicami państwa. Następnie zaproszeni goście udali się do odnowionej Kamienicy Konarzewskich znajdującej się na czeladzkim Rynku, by tam dalej świętować ten dzień. Mieszkańcy miasta natomiast mogli podziwiać na Rynku pojazdy wojskowe, straży pożarnej i policji.

relacja Agneszka Babio & ks. Andrzej